Banja Luka: Tel.: +38766900385 | Radno Vrijeme: Ponedjeljak – Petak 08-20h Subota 08-13h | E-mail: info@orthosportstudio.com |

PLAZMA OBOGAĆENA TROMBOCITIMA I MATIČNE ĆELIJE

Regenerativna medicina je relativno nova grana medicine kojom je započeo 21. vijek, a vezuje se za matične ćelije i njihovu sposobnost da se diferenciraju u druge ćelije i tkiva čime se otvaraju velike mogućnosti terapije brojnih oboljenja i povreda. Pored matičnih ćelija – Bone Marrow Stem Cells (BMSC) i Mesenchymal Stem Cells (MSC), liječenje oboljenja i povreda koštano zglobnog sistema metodama regenerativne medicine, podrazumijeva i primjenu plazme obogaćene trombocitima – Platelets rich plasma (PRP).
Regenerativna medicina predstavlja dragocjenu opciju tretmana oboljenja i povreda u slučajevima kada se brojnim drugim modalitetima liječenja ne postiže željeni odgovor.
Primjenom metoda regenerativne medicine moguće je odložiti potrebu za operativnim zahvatom kod pacijenata kojima je indikovana hirurška intervencija. Ove procedure pokreću mehanizme regeneracije, smanjuju zapaljenske reakcije u zglobovima i tkivima, čime se ublažava bol i povećava pokretljivost, te olakšavaju kretanje.

Nakon dvije decenije liječenja povreda i oboljenja pacijenata operativnim putem u svojoj ortopedskoj praksi, prof.dr Aleksandar Jakovljević od 2011. godine bavi se metodama regenerativne medicine uz impresivne terapijske rezultate.
Ličnim iskustvom koje je bazirano na preko 100 000 aplikacija plazme obogaćene trombocitima (PRP) personalizovanom metodom, u zavisnosti od simptomatologije pacijenta i kliničkog nalaza, dokazan je ogroman potencijal liječenja ovim terapijskim postupkom.
Indikacije za primjenu PRP su brojne, a jedna od najčešćih su degenerativne promjene koljena u srednjoj i starijoj životnoj dobi, posebno kod žena. Potom, degenerativne lezije ili oboljenja i povrede ramena, lakta, ručnog zgloba, šake, kičme, kukova, skočnih zglobova, stopala, peta, mišića, tetiva…

Važan zadatak predstavlja tretman sportista sa povredama, kao i sindromi prenaprezanja…
U slučaju svježih povreda mišića, tetiva i zglobova, bitno je da se terapija počne što prije, jer je dokazano da metode regenerativne medicine daju najbolje rezultate ako se primijene u prvih 24 sata nakon povrede.

Način izvođenja procedure

U našoj ordinaciji procedura PRP podrazumijeva vađenje krvi, potom slijedi kratkotrajna obrada (centrifugiranje), te aplikacija putem injekcije u bolnu ili povrijeđenu regiju. Pri aplikaciji se osjeti bol slabijeg intenziteta, koji ponekad može potrajati par sati ili par dana nakon intervencije, što predstavlja normalnu reakciju. Na mjestu primjene može doći do pojave manjeg krvnog podliva. Cijela procedura traje 20 – 30 min. Uobičajeno je da pacijent primi 3 – 5 doza PRP u razmaku od 5 do 7 dana.
U okviru našeg protokola, pristup svakom pacijentu je individualan, a količina krvi, broj doza i vremenski interval između doza se određuju u zavisnosti od indikacija i simptomatologije, na osnovu kliničke procjene ljekara.
S obzirom na to da se radi o vlastitoj krvi, nema alergijskih reakcija.

Savjetuje se da pacijent nekoliko dana prije aplikacije PRP ne uzima lijekove koji utiču na aktivnost trombocita (aspirin, diklofenak, brufen, ketonal..).
Najbolji rezultati se postižu kada se primjena PRP kombinuje sa fizikalnim tretmanima.

Kontraindikacije

PRP se ne primjenjuje kod pacijenata sa malignim bolestima na aktivnom liječenju hemioterapijom, infektivnim febrilnim stanjima, hematološkim oboljenjima, dok kod pacijenata koji koriste antikoagulanse ili kortikosteroide odluka o primjeni PRP se donosi individualno.

MATIČNE ĆELIJE 

Matične ćelije su pluripotentne ćelije koje imaju sposobnost samoobnavljanja, diferencijacije i proliferacije. One imaju sposobnost da se razviju u bilo koju ćeliju i tako grade različita tkiva. Tu sposobnost zadržavaju tokom čitavog života, odnosno čine rezervu za oštećena tkiva i organe.

Neophodno je napraviti razliku između 2 modela tretmana matičnim  ćelijama. Jedna opcija je alogena transplantacija  –  u kojoj pacijent prima matične ćelije od odgovarajućeg kompatibilnog donora – od rođaka ili od osobe sa kojom nije u krvnom srodstvu. Druga opcija je autologna transplantacija u kojoj pacijent prima vlastite matične ćelije.

Osnovna podjela matičnih ćelija je na embrionalne matične ćelije (ESC) i adultne matične  ćelije (ASC).

Embrionalne matične ćelije – embryonic stem cells (ESC) 

Embrionalne matične ćelije predstavljaju  kulture ćelija koje nastaju nakon začeća. Razvijaju  se od ebiplastnog tkiva unutrašnje mase ćelija blastocista. Blastocista je rani razvoj embriona  – otprilike 4 do 5 dana starog fetusa. Embrionalne ćelije su pluripotentne, te teoretski se mogu  diferencirati u ćelije koje potiču od sva tri embrionalna lista. Dakle, mogu se razviti u svaku  od  više  od  200  tipova  ćelija  odraslog  tijela  čovjeka  kada  imaju  dovoljnu  stimulaciju  za  specifičan tip ćelija.. Prvi put su izolovane iz unutrašnjeg sloja ćelija mišjeg embriona 1981.

Ove ćelije su jedino dostupne ukoliko se embrion razori u laboratorijskim uslovima, što je  potpuno neetično sa medicinskog, kao i sa pravnog stanovišta. Dakle, iako se čine kao idealne  za procese regenerativne medicine, postoji čitav niz etičkih i praktičnih problema koji značajno  otežavaju i ograničavaju njihovu primjenu.

Adultne (zrele) matične ćelije – adult stem cells (ASC) 

Adultne matične ćelije su postnatalne ćelije, tj.  ćelije koje nakon rođenja ostaju u našem  organizmu i učestvuju u procesima reparacije oštećenog tkiva. One stare kao i sam organizam, pa vremenom  gube  na  vitalnosti. Izoluju se iz  organizma nakon rođenja  i  imaju  manji  diferencijalni  potencijal, ali puno više  prednosti kada se govori o  njihovoj primjeni u regenerativnoj medicini.  Adultne matične ćelije se iz  organizma dobijaju punkcijom koštane srži karličnih kostiju ili drugih dugih kostiju ili masnog tkiva. Dijele se na matične  ćelije koštane srži – Bone Marrow Stem cells (BMSC) i matične ćelije masnog tkiva – Adipose mesenchymal stem cells (AMSC).

Dobijanje matičnih ćelija  iz  koštane  srži  (BMSC) radi se  na taj način  da se putem odgovarajuće opreme vrši otvaranje kost – trepanacija, uzimanje koštane srži, te njena obrada  prema protokolu. Najčešće se vrši punkcija kostiju karlice, ili drugih dugih kostiju.

Dobijanje matičnih ćelija iz masnog tkiva (AMSC)  radi  se  metodom liposukcije, te nakon  dobijanja masnog tkiva vrši  se  obrada i priprema matičnih  ćelija prema protokolu. Masno tkivo se dobija iz predjela prednjeg trbušnog zida. Postupak se odvija u operacionoj sali poštujući sve principe asepse i antisepse.

Prisustvo samih matičnih ćelija, kao i citokina i drugih hemijskih signala koje one luče  omogućava brzu i efikasnu regeneraciju tkiva na mjestu aplikacije.

LOGO8

Ortopedska sportska ambulanta „Orthosport“
Ul. Kralja Alfonsa XIII 49a
78000 Banja Luka
Tel. +38766900385
E-mail: info@orthosportstudio.com

 

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak – Petak 08-19h
Subota 08-13h

 

INFORMACIJE

O NAMA
EDUKACIJA
NAŠ TIM
GALERIJA
KONTAKT
POLITIKA PRIVATNOSTI

SARADNICI:

© 2022 Ortopedska sportska ambulanta „Orthosport“

Website created by Hajrudin Muhic.